Sodium Hypochlorite

KC-605 EPA registered 5.25% chlorine bleach / sodium hypochlorite.
KC-615 EPA registered 12.5% chlorine bleach / sodium hypochlorite. This product is NSF Certified.
KC-617 EPA registered 12.5% chlorine bleach / sodium hypochlorite. Specific for water treatment.